Herziene Statenvertaling (HSV)
11

David koning in Jeruzalem

111Toen

11:1
2 Sam. 5:1
kwam heel Israël bij David te Hebron bijeen, en zij zeiden: Zie, wij zijn uw beenderen en uw vlees.

2Al eerder,11:2 Al eerder - Letterlijk: zowel gisteren als eergisteren. ook toen Saul koning was,

11:2
1 Sam. 19:8
liet ú Israël uitgaan en ingaan. Ook heeft de HEERE, uw God, tegen u gezegd: Ú zult Mijn volk Israël weiden, en ú zult vorst zijn over Mijn volk Israël.

3Zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron. En David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de HEERE, en zij zalfden David tot koning over Israël

11:3
1 Sam. 16
overeenkomstig het woord van de HEERE door de dienst van Samuel.

4David trok met heel Israël op naar Jeruzalem, dat is Jebus,

11:4
2 Sam. 5:6
want daar waren de Jebusieten, de inwoners van dat land.

5Toen zeiden de inwoners van Jebus tegen David: U komt hier niet binnen! David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in.

6David zei namelijk: Al wie de Jebusieten de eerste slag toebrengt, zal hoofd en bevelhebber worden. Toen klom Joab, de zoon van Zeruja, het eerst naar boven en werd hij hoofd.

7Zo ging David in de bergvesting wonen; daarom noemt men deze: stad van David.

8Hij bouwde een muur rond de stad, vanaf de Millo en er omheen, en Joab herstelde de rest van de stad.

9David nam gaandeweg toe in aanzien, want de HEERE van de legermachten was met hem.

De helden van David

10Dit

11:10
2 Sam. 23:8
waren de hoofden van de helden die David had, die hun positie mét hem verstevigd hadden voor zijn koningschap over heel Israël, om hem
11:10
1 Sam. 16:1,12
overeenkomstig het woord van de HEERE over Israël koning te maken.

11Dit nu is het aantal van de helden die David had: Jasobam, de zoon van Hachmoni, was de belangrijkste11:11 de belangrijkste - Letterlijk: het hoofd. van de dertig. Hij doorboorde bij één gelegenheid met zijn speer driehonderd man.

12Na hem kwam Eleazar, de zoon van Dodo, zoon van een man uit Ahoah; hij was een van de drie helden.

13Hij was met David in Pas-Dammim,

11:13
2 Sam. 5:17
23:11
toen de Filistijnen daar voor de strijd verzameld waren. Een stuk van het land stond vol met gerst, en het volk vluchtte voor de Filistijnen.

14Toen stelden zij zich op midden op dat stuk land, ontrukten het aan de vijand en versloegen de Filistijnen. De HEERE bracht een grote verlossing.11:14 bracht een grote verlossing - Letterlijk: verloste door een grote verlossing.

15

11:15
2 Sam. 23:13
Drie van de dertig hoofdmannen gingen eens op weg naar de rots, naar David, in de grot van Adullam; en het leger van de Filistijnen had zijn kamp opgeslagen in het dal Refaïm.

16Toen David in de vesting was – er was toen een garnizoen van de Filistijnen in Bethlehem –

17kreeg David dorst11:17 kreeg David dorst - Letterlijk: verlangde David. en zei: Wie geeft mij water te drinken uit de bron van Bethlehem, die bij de poort ligt?

18Toen baanden die drie zich een weg door het kamp van de Filistijnen en putten water uit de bron van Bethlehem, die bij de poort ligt, droegen het mee en kwamen bij David. David wilde het echter niet drinken, maar goot het uit voor de HEERE,

19en zei: Er is bij mij geen sprake van, mijn God, dat ik dit zal doen! Zal ik het bloed van deze mannen drinken? Met gevaar voor hun leven, ja, met gevaar voor hun leven hebben zij dat hier gebracht. En hij wilde het niet drinken. Zo deden deze drie helden.

20Abisaï, de broer van Joab, die was het hoofd van deze drie. Hij zwaaide zijn speer over driehonderd gesneuvelden; en hij had een naam onder deze drie.

21Onder deze drie was hij geëerd boven de twee. Daarom was hij hun tot bevelhebber. Hij reikte echter niet tot aan het eerste drietal.

22Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man, groot van daden, uit Kabzeël. Hij was het die de twee zonen van Ariël uit Moab versloeg. Ook was hij het die eens in het midden van een kuil afdaalde en daar een leeuw doodsloeg, in de sneeuwtijd.

23Hij versloeg ook een Egyptenaar, een man van grote lengte, vijf el lang. In de hand van de Egyptenaar was een speer als een weversboom, maar Benaja ging op hem af met een staf, rukte de speer uit de hand van de Egyptenaar en doodde hem met diens eigen speer.

24Deze dingen deed Benaja, de zoon van Jojada; daarom had hij een naam onder de drie helden.

25Zie, hij was de meest geëerde onder de dertig, maar hij reikte niet tot dat eerste drietal. David stelde hem aan over zijn lijfwacht.

26

11:26
2 Sam. 23:24
De strijdbare helden waren: Asahel, de broer van Joab; Elhanan, de zoon van Dodo, uit Bethlehem;

27Sammoth uit Harod; Helez uit Pelon;

28Ira, de zoon van Ikkes, uit Tekoa; Abiëzer uit Anathoth;

29Sibbechai uit Husa; Ilai uit Ahoah;

30Maharai uit Netofa; Heled, de zoon van Baëna uit Netofa;

31Ithai, de zoon van Ribai, uit Gibea van de Benjaminieten; Benaja uit Pirhathon;

32Hurai uit de dalen van Gaäs; Abiël uit Beth-Araba;

33Azmaveth uit Barhum; Eljachba uit Saälbon;

34de zonen van Hasem, de Gizoniet; Jonathan, de zoon van Sage, uit Harar;

35Ahiam, de zoon van Sachar, uit Harar; Elifal, de zoon van Ur;

36Hefer uit Mechera; Ahia uit Pelon;

37Hezro uit Karmel; Naärai, de zoon van Ezbai;

38Joël, de broer van Nathan; Mibhar, de zoon van Hagri;

39Zelek, de Ammoniet; Nahrai uit Beëroth, de wapendrager van Joab, de zoon van Zeruja;

40Ira uit Jether; Gareb uit Jether;

41Uria, de Hethiet; Zabad, de zoon van Achlai;

42Adina, de zoon van Siza, de Rubeniet, hoofd van de Rubenieten, met dertig man boven hem;

43Hanan, de zoon van Maächa, en Josafat uit Methen;

44Uzzia uit Astharoth; Sama en Jeïel, de zoon van Hotham uit Aroër;

45Jediaël, de zoon van Simri en Joha, zijn broer, uit Tiz;

46Eliël uit Mahanaïm; Jeribai en Josavia, de zonen van Elnaäm, en Jithma, de Moabiet;

47Eliël, Obed en Jaäziël uit Mezobaja.