Bijbel in Gewone Taal (BGT)
16

David komt Siba tegen

161David verliet de top van de berg. Al snel kwam hij Siba tegen, de dienaar van Mefiboset. Siba had van alles bij zich: tweehonderd broden, honderd rozijnenkoeken, honderd verse vruchten en een zak wijn. En hij had twee ezels meegenomen om al dat eten te dragen. 2‘Waarom heb je dat allemaal bij je?’ vroeg David. Siba antwoordde: ‘De ezels zijn voor u en uw familie. Daar kunt u op rijden. Het brood en de verse vruchten zijn voor uw soldaten. En de wijn is om te drinken. Iedereen die moe wordt in de woestijn, mag het hebben.’

3David vroeg: ‘En waar is Mefiboset, de kleinzoon van je vroegere meester Saul?’ Siba antwoordde: ‘Mefiboset is in Jeruzalem gebleven. Hij denkt dat de Israëlieten hem vandaag koning zullen maken, omdat hij de kleinzoon is van Saul.’

4Toen zei David tegen Siba: ‘Alle bezittingen van Mefiboset zijn voortaan van jou.’ En Siba zei: ‘Mijn dank is groot, koning, want u bent goed voor mij.’

David komt Simi tegen

5Toen kwam David in de buurt van het dorp Bachurim. Daar liep een man naar hem toe, die familie was van Saul. Hij heette Simi, en hij was een zoon van Gera. Hij liep te vloeken en te schreeuwen. 6En hij begon stenen te gooien naar David en zijn soldaten.

Simi was zelfs niet bang voor Davids dapperste legerleiders. 7Hij vloekte en schreeuwde tegen David: ‘Ga weg, vuile moordenaar! 8Door jou is Saul geen koning meer! Daarom straft de Heer jou, en maakt hij je zoon Absalom koning. Dat is je verdiende loon, moordenaar!’

David laat Simi schreeuwen

9Toen werd Abisai, de zoon van Seruja, kwaad. Hij zei tegen David: ‘Hoe durft die waardeloze vent u zo uit te schelden! Koning, zal ik naar hem toe gaan? Dan sla ik zijn kop eraf!’ 10Maar David zei tegen Abisai: ‘Jij hebt hier niets mee te maken! Laat de man met rust. Want misschien wil de Heer dat hij me uitscheldt.’

11En tegen de rest van de groep zei David: ‘Luister. Zelfs mijn eigen zoon wil me dood hebben. Dan verwacht ik niet dat deze man vriendelijk tegen me doet. Laat hem maar schelden, want de Heer wil het zo. 12Misschien krijgt de Heer medelijden met mij, en maakt hij me later gelukkig.’

13Toen reisde David weer verder, met al zijn volgelingen. Simi bleef meelopen, terwijl hij nog steeds vloekte en schreeuwde. En hij bleef gooien met stenen en zand.

14Toen David en zijn soldaten in Ajefim kwamen, rustten ze daar uit.

Chusai komt bij Absalom

15Intussen waren Absalom en al zijn volgelingen uit Israël in Jeruzalem aangekomen. Ook Achitofel was erbij.

16Toen kwam Chusai, de persoonlijke raadgever van David, bij Absalom. Hij riep naar hem: ‘Leve de koning! Leve de koning!’

17Absalom zei: ‘Jij bent toch een vriend van mijn vader? Moest je niet met hem meegaan?’ 18‘Nee,’ zei Chusai. ‘Ik kies voor de koning die uitgekozen is door de Heer. Ik kies voor de koning die uitgekozen is door het volk en het leger van Israël. Hem wil ik dienen. 19Trouwens, u bent toch de zoon van David? Wie moet ik anders dienen? Vroeger heb ik uw vader trouw gediend. Nu zal ik u trouw dienen.’

Absalom vraagt Achitofel om raad

20Toen zei Absalom tegen Achitofel: ‘Geef mij eens raad. Wat moet ik doen?’ 21Achitofel zei: ‘Uw vader heeft toch vrouwen achtergelaten om voor zijn paleis te zorgen? Ga met die vrouwen naar bed. Dan zien alle Israëlieten dat u uw vader vreselijk beledigt. En dan zullen uw volgelingen zich nog sterker voelen.’

22Zo gebeurde het. Op het platte dak van het paleis werd een tent neergezet voor Absalom. En daar ging Absalom naar bed met de vrouwen van zijn vader. Heel Israël kon het zien.

23De raad van Achitofel was in die tijd heel belangrijk. Niet alleen voor David, maar ook voor Absalom. De mensen vonden Achitofels woorden net zo belangrijk als woorden van God.

17

Achitofel doet een voorstel

171Achitofel zei tegen Absalom: ‘Ik stel het volgende voor. Ik kies 12.000 soldaten uit. Met hen ga ik vannacht achter koning David aan. 2Dan wacht ik totdat hij heel moe is en geen kracht meer heeft. Op dat moment zal ik hem plotseling aanvallen, zodat alle soldaten schrikken en wegvluchten. Dan zal ik de koning doden. 3Als dat gebeurd is, kom ik meteen met uw hele leger terug. En ik beloof dat niemand van uw soldaten gewond zal raken.’

4Absalom en alle leiders van Israël vonden het een goed voorstel. 5-6Maar Absalom wilde ook weten wat Chusai ervan vond. Hij riep hem bij zich en vroeg: ‘Wat vind jij van het voorstel van Achitofel? Moeten we doen wat hij zegt of niet?’

Chusai vindt het een slecht voorstel

7Chusai zei tegen Absalom: ‘Deze keer is het voorstel van Achitofel niet goed. 8Ik zal u uitleggen waarom. U kent uw vader en zijn soldaten. U weet dat het dappere mannen zijn. Maar ze zijn nu ook gevaarlijk. Ze zullen net zo hard vechten als een berin waarvan de jongen weggehaald zijn.

Uw vader heeft veel ervaring in de oorlog. Hij zal daarom niet bij het leger slapen. 9Hij zal zich ergens anders verstoppen. Misschien tussen de rotsen, of op een andere geheime plek. En dan kan hij ons met zijn leger aanvallen! Als dat gebeurt, zullen de mensen zeggen: ‘Het leger van Absalom is verslagen.’ 10En dan zal iedereen bang worden, zelfs de dapperste soldaten. Want alle Israëlieten weten dat uw vader een held is. En ze weten dat zijn soldaten heel moedig zijn.’

Chusai heeft een ander voorstel

11Daarna zei Chusai tegen Absalom: ‘Ik stel het volgende voor. Roep alle mannen van Israël bij elkaar, van het noorden tot het zuiden. Dat zijn net zo veel mannen als er zand is bij de zee. U moet zelf ook meegaan.

12We zullen David vinden! Ook als hij heel goed verstopt zit. Dan vallen we hem met z’n allen aan. We zullen ze allemaal doden, David en iedereen die bij hem is! 13Misschien vlucht David naar een stad. Maar dan zullen wij met alle Israëlieten de muren van die stad afbreken. En we zullen alles uit die stad weghalen, totdat er geen steen meer van over is!’

14Absalom en alle Israëlieten vonden het voorstel van Chusai beter dan het voorstel van Achitofel. Zo zorgde de Heer ervoor dat Absalom niet naar de goede raad van Achitofel luisterde. Want de Heer wilde dat Absalom gestraft zou worden.

David vlucht

Chusai stuurt David een bericht

15Chusai ging naar de priesters Sadok en Abjatar. Hij vertelde welk voorstel Achitofel gedaan had aan Absalom en aan de leiders van Israël. En hij vertelde ook welk voorstel hij zelf gedaan had.

16Daarna zei hij: ‘Stuur David zo snel mogelijk bericht dat hij vannacht de Jordaan moet oversteken. Anders zal hij samen met al zijn soldaten gedood worden.’

Jonatan en Achimaäs verstoppen zich

17Intussen waren Jonatan en Achimaäs naar de Rogel-bron gegaan, buiten de stad. Daar gaf een slavin hun het bericht van Chusai. Zij moesten het doorgeven aan David.

Jonatan en Achimaäs bleven buiten de stad, omdat ze door niemand gezien wilden worden. 18Maar er was toch iemand die hen zag. En die vertelde dat aan Absalom. Daarom gingen Jonatan en Achimaäs snel naar het dorp Bachurim. Daar kwamen ze bij een man die naast zijn huis een put had. Jonatan en Achimaäs verstopten zich in de put. 19De vrouw van de man legde een zak over de put en strooide er graan overheen. Zo zag je niet dat het een put was.

20Toen kwamen de dienaren van Absalom ook bij dat huis. Ze vroegen aan de vrouw: ‘Waar zijn Achimaäs en Jonatan?’ De vrouw zei: ‘Die zijn de rivier overgestoken.’

De mannen gingen zoeken, maar ze vonden Jonatan en Achimaäs niet. Toen gingen de mannen weer terug naar Jeruzalem.

Jonatan en Achimaäs gaan naar David

21Toen de mannen weg waren, klommen Jonatan en Achimaäs uit de put. Ze gingen naar David en zeiden tegen hem: ‘U moet snel zijn! Steek onmiddellijk de Jordaan over. Want Achitofel heeft een plan bedacht om u aan te vallen.’

22Meteen gingen David en zijn soldaten naar de overkant van de rivier. Toen het ochtend werd, was iedereen aan de overkant.

Achitofel pleegt zelfmoord

23Toen Achitofel merkte dat zijn raad niet opgevolgd werd, deed hij het volgende. Hij reed op zijn ezel terug naar zijn eigen stad. Toen hij thuisgekomen was, regelde hij zijn laatste zaken. Daarna hing hij zichzelf op.

Zo stierf Achitofel. Hij werd begraven in het graf van zijn vader.

Absalom maakt Amasa legerleider

24David kwam aan in Machanaïm. Absalom en het leger van Israël moesten toen nog de Jordaan oversteken.

25Absalom had Amasa legerleider gemaakt in plaats van Joab. De vader van Amasa was de Israëliet Jitra. De moeder van Amasa heette Abigal. Zij was een dochter van Nachas en een zus van Joabs moeder, die Seruja heette.

26Absalom en zijn soldaten maakten een kamp in het gebied Gilead.

David en zijn soldaten krijgen eten

27Intussen was David dus in Machanaïm aangekomen. Daar brachten Sobi, Machir en Barzillai hem eten. Sobi was een zoon van Nachas. Hij kwam uit Rabba, de hoofdstad van Ammon. Machir was een zoon van Ammiël. Hij kwam uit Lo-Debar. En Barzillai kwam uit Rogelim, in het gebied Gilead.

28-29Zij brachten voor David en zijn soldaten het volgende mee: verschillende soorten graan, meel, bonen, linzen, honing, boter, kaas, schapen en geiten. Ze brachten ook dekens mee, en schalen en borden. En ze zeiden: ‘We brengen dit mee voor u en uw soldaten. Want jullie zullen in de woestijn wel moe geworden zijn. En jullie zullen wel honger en dorst gekregen hebben.’

18

Absalom wordt gedood

David verdeelt zijn leger in groepen

181-2David telde zijn soldaten. Hij verdeelde het leger in drie groepen van duizend. Joab kreeg de leiding over de eerste groep. Abisai, de broer van Joab, kreeg de leiding over de tweede groep. En de Gatiet Ittai kreeg de leiding over de derde groep. David verdeelde de drie groepen in kleinere groepen van honderd, elke groep met zijn eigen legerleider.

David zei tegen de soldaten: ‘Ik zal zelf met jullie meevechten!’ 3Maar de soldaten zeiden: ‘Koning, doe dat alstublieft niet! Als wij vluchten, vinden onze vijanden dat niet erg. En als de helft van ons sterft, kan hun dat niets schelen. Maar u bent voor onze vijanden net zo veel waard als tienduizend soldaten. Daarom is het beter dat u hier blijft. Vanuit de stad kunt u ons ook helpen.’ 4David antwoordde: ‘Ik zal doen wat jullie het beste vinden.’

Toen ging David naar de stadspoort, waar zijn leger klaarstond. Alle soldaten stonden in groepen van honderd en in groepen van duizend. 5En David gaf Joab, Abisai en Ittai dit bevel: ‘Doe mijn zoon Absalom geen kwaad.’ Het hele leger had dat bevel van David gehoord.

Davids leger wint van de Israëlieten

6Toen ging het leger van David op weg. In de bossen van Efraïm begon het gevecht tegen het leger van Israël. 7Het leger van David versloeg het leger van Israël. Het was een zware strijd. 8In het hele gebied werd gevochten. Er werden die dag 20.000 soldaten gedood. Maar de meeste soldaten stierven doordat het bos zo gevaarlijk was.

Absalom blijft vastzitten in een boom

9Absalom zag in de verte plotseling een paar van Davids soldaten. Hij probeerde te vluchten en reed met zijn ezel onder een eik door. Maar Absalom bleef met zijn lange haar vastzitten in de takken. Hij bleef in de boom hangen, terwijl zijn ezel verder rende.

10Eén van de soldaten zag wat er met Absalom gebeurde. Hij ging naar Joab en zei: ‘Ik heb Absalom gezien! Hij hangt in een boom!’ 11‘Wat?’ riep Joab. ‘Heb je hem gezien? Waarom heb je hem dan niet meteen gedood? Dan had ik je 10 zilverstukken en een riem gegeven!’

12Maar de soldaat zei: ‘De koning heeft de legerleiders het bevel gegeven om Absalom geen kwaad te doen. Dat hebben alle soldaten gehoord. Daarom zal ik Absalom niet doden. Ook al zou u mij 1000 zilverstukken geven! 13En als ik hem wel zou doden, dan zou de koning dat te weten komen. Maar dan zou u zeggen dat u van niets wist. En dan zou ik de schuld krijgen!’

Joab en zijn knechten doden Absalom

14Toen zei Joab: ‘Ik ga niet op jou wachten, ik doe het zelf wel.’ En hij ging naar Absalom toe, die nog levend in de boom hing. Hij pakte drie speren en stak ze in Absaloms borst. 15Daarna kwamen er tien knechten van Joab om Absalom heen staan. Zij sloegen Absalom totdat hij dood was.

16Toen blies Joab op de trompet. Dat was het teken om te stoppen met de strijd tegen het leger van Israël. 17Daarna maakten de knechten Absalom los. Ze gooiden hem in een diepe kuil in het bos, en legden er een grote berg stenen op.

Intussen vluchtte het leger van Israël weg. Ze gingen allemaal terug naar huis.

De Steen van Absalom

18Toen Absalom nog leefde, was hij een keer naar het Koningsdal gegaan. Hij had daar een grote steen rechtop gezet. Hij zei toen: ‘Ik noem deze steen Absalom. Want ik heb geen zoon om mijn naam aan door te geven.’ Die steen wordt nog steeds de Steen van Absalom genoemd.

Achimaäs wil naar David

19Achimaäs, de zoon van Sadok, vroeg aan Joab: ‘Zal ik naar koning David gaan en hem het goede nieuws vertellen? Dan kan ik hem vertellen dat de Heer zijn vijanden verslagen heeft.’ 20Maar Joab antwoordde: ‘Je hebt helemaal geen goed nieuws vandaag! Een andere dag misschien wel, maar vandaag niet. Want Absalom, de zoon van de koning, is dood.’

21Toen zei Joab tegen een soldaat uit Nubië: ‘Ga naar de koning en vertel hem wat je gezien hebt.’ De soldaat maakte een buiging voor Joab en rende weg.

22Maar Achimaäs zei nog een keer: ‘Laat mij ook naar de koning gaan. Ook al breng ik slecht nieuws! Laat mij de Nubiër achterna rennen!’ Joab zei: ‘Waarom wil je dat toch? Je krijgt echt geen beloning voor dat nieuws!’ 23‘Toch wil ik naar de koning!’ riep Achimaäs. Toen zei Joab: ‘Ga dan maar.’ En Achimaäs rende weg en haalde de Nubiër in.

David verwacht goed nieuws

24Intussen zat David bij de stadspoort. Eén van de bewakers klom op de stadsmuur om te kijken wat er buiten de stad gebeurde. Toen zag hij dat er een man aan kwam rennen. De man was alleen. 25Hij kwam steeds dichterbij. De bewaker riep naar beneden en vertelde wat hij zag. Toen zei David: ‘Als de man alleen is, komt hij met goed nieuws.’

26Toen zag de bewaker nog iemand rennen en hij riep naar beneden: ‘Daar komt nog iemand aanrennen. Die man is ook alleen.’ David zei: ‘Ook die man komt met goed nieuws.’ 27Toen zei de bewaker: ‘Ik herken de eerste man aan zijn manier van lopen. Het is Achimaäs, de zoon van Sadok.’ David zei: ‘Die man kunnen we vertrouwen. Hij zal ons goed nieuws brengen.’

David krijgt slecht nieuws

28Achimaäs riep naar David: ‘Koning, alles is goed!’ Hij knielde voor David, maakte een diepe buiging en zei: ‘Dank de Heer, uw God! Want hij heeft uw vijanden verslagen!’ 29David vroeg: ‘Is alles goed met mijn zoon Absalom?’ Achimaäs antwoordde: ‘Toen Joab me wegstuurde, zag ik een grote groep mensen. Maar ik weet niet wat er aan de hand was.’

30Toen zei David: ‘Ga even aan de kant staan.’ Dat deed Achimaäs. 31Op dat moment kwam de soldaat uit Nubië binnen. Hij zei: ‘Mijn koning, ik breng u goed nieuws. Vandaag heeft de Heer uw tegenstanders verslagen.’ 32‘En is alles goed met mijn zoon Absalom?’ vroeg David. De soldaat zei: ‘Ik hoop dat het met al uw vijanden net zo slecht afloopt als met uw zoon.’