Bijbel in Gewone Taal (BGT)
20

Joab verslaat de Ammonieten

201Het was lente geworden, de tijd dat de koningen oorlog voeren. Joab, de legerleider van koning David, ging met zijn leger op weg om de Ammonieten te verslaan en hun land te verwoesten. Maar David bleef zelf in Jeruzalem.

David verwoest Rabba

Nadat Joab ook Rabba, de hoofdstad van Ammon, veroverd en verwoest had, 2kwam David naar die stad toe. Hij pakte de kroon die de koning van de Ammonieten op zijn hoofd had, en zette die op zijn eigen hoofd. De kroon woog meer dan 30 kilo. Hij was gemaakt van goud, en er zat een dure edelsteen in.

David nam veel kostbare spullen mee uit Rabba. 3Ook nam hij mensen mee uit die stad. Daarna liet hij de stad vernielen met zagen en bijlen.

David deed hetzelfde met alle andere steden van de Ammonieten. Daarna ging hij met zijn leger terug naar Jeruzalem.

David verslaat de Filistijnen

4Een tijd later was er een gevecht tegen de Filistijnen, in Gezer. Toen werd de Refaïet Sippai gedood, door Sibbechai uit Chusa. De Filistijnen werden verslagen.

5Daarna was er nog een gevecht tegen de Filistijnen. Aan de kant van de Filistijnen vocht Lachmi mee, de broer van Goliat, uit de stad Gat. Zijn speer was zo dik als een paal. Maar hij werd gedood door Elchanan, de zoon van Jaïr.

6Er was ook nog een gevecht in Gat. Daar vocht ook een Refaïet mee, een reus met twaalf vingers en twaalf tenen. 7Toen hij de Israëlieten begon uit te schelden, werd hij gedood door Jonatan. Jonatan was een zoon van Davids broer Sima.

8Die drie Refaïeten zijn dus gedood door soldaten van David.

21

De pest in Israël

David laat alle sterke mannen tellen

211Satan wilde Israël in de problemen brengen. Daarom zei hij tegen David: ‘Je moet alle sterke mannen van Israël en Juda laten tellen.’

2Toen zei David tegen Joab en de andere legerleiders: ‘Reis heel Israël door om alle sterke mannen te tellen, en geef de aantallen aan mij door. Dan weet ik hoeveel mannen er zijn voor mijn leger.’

3‘Koning,’ zei Joab, ‘ik hoop dat de Heer het leger honderd keer zo groot maakt als nu. Maar waarom wilt u de mannen laten tellen? Alle mannen van het volk dienen u toch? De Heer zal de Israëlieten straffen als u de mannen laat tellen!’ 4Maar omdat het een bevel van de koning was, moest Joab wel gehoorzamen, en hij ging op weg.

Joab telt alle sterke mannen

Joab reisde het hele land door. Toen kwam hij weer terug in Jeruzalem, 5en hij vertelde aan David hoeveel mannen hij geteld had: 1.100.000 sterke mannen in Israël en 470.000 in Juda. 6Maar Joab had de sterke mannen van de stammen Levi en Benjamin niet geteld. Want hij was het niet eens met de opdracht van de koning.

David kan kiezen uit drie straffen

7De Heer vond het slecht dat David alle sterke mannen had laten tellen. Daarom wilde hij de Israëlieten straffen. 8Maar David zei tegen God: ‘Ik heb een grote fout gemaakt! Wilt u het mij vergeven? Ik had dat niet moeten doen!’

9Toen zei de Heer tegen de profeet Gad: 10‘Ga naar David en zeg tegen hem: ‘De Heer kan u op drie manieren straffen. Kies er één uit.’’

11Daarna ging Gad naar David toe en zei: ‘De Heer zegt dat u kunt kiezen uit drie straffen voor uw land. 12U kunt kiezen voor drie jaar hongersnood. Of u kunt ervoor kiezen om drie maanden lang te vluchten voor vijanden die u willen doden. Of u kunt ervoor kiezen dat een engel van de Heer drie dagen lang mensen in het hele land zal laten sterven aan de pest. Bedenk goed welk antwoord ik de Heer moet geven.’

13David antwoordde: ‘Ik weet niet wat ik moet doen. Maar ik wil in ieder geval niet dat mijn volk gestraft wordt door mensen. Ik heb liever dat de Heer ons straft. Want de Heer zal ons uiteindelijk helpen.’

Israël wordt gestraft met de pest

14Toen liet de Heer de pest uitbreken in Israël. Er stierven 70.000 Israëlieten.

15De Heer had de engel ook naar Jeruzalem gestuurd, om de mensen daar te laten sterven aan de pest. Maar toen de Heer zag wat er met die mensen gebeurde, kreeg hij medelijden. Hij zei tegen de engel: ‘Genoeg! Nu moet je stoppen.’ Op dat moment was de engel bij het land van de Jebusiet Ornan. 16De engel had een zwaard in zijn hand en wees daarmee naar Jeruzalem.

Toen David de engel van de Heer in de lucht zag, liet hij zich voorover op de grond vallen. De leiders van het volk deden hetzelfde. Ze hadden allemaal rouwkleren aan.

17David zei: ‘Heer, waarom straft u mijn volk? Zij hebben helemaal niets verkeerds gedaan! Ik heb de opdracht gegeven om de sterke mannen te tellen. Alleen ik ben slecht geweest, alleen ik heb een fout gemaakt! Straf alstublieft alleen mij en mijn familie, straf niet uw hele volk!’

18Toen zei de engel van de Heer tegen de profeet Gad: ‘Ga naar David. Zeg tegen hem dat hij naar het land van Ornan moet gaan. Daar moet hij een altaar bouwen voor de Heer.’ 19En David deed wat er tegen hem gezegd was.

David koopt het land van Ornan

20Ook Ornan had de engel van de Heer gezien. Zijn vier zonen hadden zich voor de engel verstopt, maar Ornan was doorgegaan met zijn werk op het land. 21Ornan zag David naar zich toe komen. Hij liep hem tegemoet, en hij maakte een diepe buiging. 22David zei tegen Ornan: ‘Ik wil uw land kopen. Ik zal er de volle prijs voor betalen. Ik wil op uw land een altaar maken om een offer te brengen aan de Heer. Want dan komt er een einde aan de pest.’

23Ornan zei: ‘Koning, neem voor het offer alles wat u nodig hebt. Er zijn koeien die u kunt offeren, en graan. En er is hout om een vuur van te maken. Ik geef u dat allemaal, koning.’ 24Maar David zei tegen Ornan: ‘Nee, ik wil er de volle prijs voor betalen. Want ik wil de Heer geen offers brengen die van jou zijn, en die mij niets gekost hebben.’

25Toen kocht David het stuk land voor 600 goudstukken.

David brengt offers aan de Heer

26David maakte op het stuk land van Ornan een altaar voor de Heer, en hij bracht daar offers. Hij bad tot de Heer, en de Heer gaf antwoord: hij stuurde vuur uit de hemel, om de offers op het altaar te verbranden. 27Toen moest de engel van de Heer zijn zwaard wegdoen. Zo maakte de Heer een einde aan de pest in Israël.

28David bracht nog meer offers op het land van Ornan. Want hij merkte dat de Heer daar naar hem luisterde.

29-30David ging niet naar de offerplaats in Gibeon om God om raad te vragen. In Gibeon stonden de heilige tent en het altaar, die Mozes in de woestijn gemaakt had. Maar David durfde daar niet heen te gaan. Want hij was heel bang geworden voor de engel van de Heer.

22

221David zei: ‘Vanaf nu is dit de woonplaats van God, de Heer. En op dit altaar moeten de Israëlieten offers brengen.’

Voorbereidingen voor de tempelbouw

David wil Salomo helpen

2-5De Heer had gezegd dat Davids zoon Salomo een tempel voor de Heer moest bouwen. Maar David dacht: Salomo is nog jong. Hij heeft nog niet veel ervaring. En de tempel van de Heer moet heel groot en beroemd worden. De hele wereld zal erover praten. Daarom wil ik Salomo helpen. Ik zal de bouw van de tempel voorbereiden, voordat ik sterf.

En dat deed David.

David verzamelt materiaal

David liet alle vreemdelingen die in Israël woonden, naar Jeruzalem komen. Zij moesten stenen hakken voor de bouw van de tempel. Ook zorgde David voor heel veel ijzer om er spijkers voor de tempelpoorten van te maken. En hij zorgde voor zo veel brons dat het niet te wegen was. Er was ook meer dan genoeg cederhout voor de bouw. Want de mensen uit Sidon en Tyrus brachten ontelbaar veel cederbomen naar David toe.

Salomo moet de tempel bouwen

6Toen liet David zijn zoon Salomo bij zich komen. Hij gaf hem de opdracht om een tempel te bouwen voor de Heer, de God van Israël.

7David zei: ‘Ik wilde graag een tempel bouwen voor de Heer, mijn God. 8Maar de Heer zei tegen mij: ‘Jij hebt veel mensen gedood, en grote oorlogen gevoerd. Daarom mag je geen tempel voor mij bouwen. 9Maar je zult een zoon krijgen die Salomo zal heten. Als hij koning is, zal er rust en vrede in Israël zijn. Ik zal ervoor zorgen dat hij niet aangevallen wordt door zijn vijanden. 10Salomo zal voor mij een tempel bouwen. Hij zal voor mij een zoon zijn, en ik zal voor hem een vader zijn. Ik zal ervoor zorgen dat hij en zijn nakomelingen voor altijd koning van Israël zullen zijn.’’

De Heer zal Salomo helpen bij de bouw

11David zei verder: ‘Mijn zoon, met de hulp van de Heer, je God, zul jij een tempel bouwen. Precies zoals de Heer gezegd heeft. 12De Heer, je God, zal je inzicht en verstand geven.

En als hij je koning gemaakt heeft, moet je gehoorzaam zijn aan zijn wet. 13Want als je gehoorzaam bent aan de wetten en regels die de Heer aan Mozes gegeven heeft, zal het goed met je gaan. Wees dus sterk en dapper. Wees niet bang of zwak.

David heeft de bouw al voorbereid

14Kijk, ik heb al veel voorbereid, ik heb mijn best gedaan. Je hebt nu drie miljoen kilo goud en dertig miljoen kilo zilver voor de tempel, en heel veel brons en ijzer. Ook heb ik gezorgd voor hout en stenen. En jij moet voor nog meer materiaal zorgen.

15Je hebt ook genoeg arbeiders om stenen en hout te hakken. En allerlei vakmensen die kunnen werken met 16al dat goud, zilver, brons en ijzer.

Dus ga aan het werk! De Heer zal je helpen.’

De leiders moeten Salomo helpen

17Toen zei David tegen alle leiders van Israël: ‘Jullie moeten mijn zoon Salomo helpen. 18Want de Heer, jullie God, heeft jullie ook geholpen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er overal vrede is in het land, en dat de vroegere inwoners verslagen zijn. Het land is nu van de Heer, en van ons, zijn volk.

19Probeer dus zo goed mogelijk te doen wat de Heer, jullie God, wil. Bouw een huis voor God, de Heer. Bouw een tempel voor de heilige kist met de wet van de Heer, en voor de heilige voorwerpen van God.’